Obchodní podmínky

SLEVOLANDIE.cz - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.  Všeobecná ustanovení

1.1    Provozovatelel internetového portálu www.SLEVOLANDIE.cz (dále také jen Portál):

DATAFIN LTD – odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Soukenická 2082/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 04285794

DIČ: CZ683741286

Bankovní spojení: 2400854127/2010 Fio Bank

 

Adresa pro případné zaslání reklamace:

DATAFIN LTD – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Vrchlického 1, POBox č. 3, 460 14 Liberec 14

 

 
 Portál SLEVOLANDIE.cz je složen z informací, inzerce, služeb, obsahu a transakčních funkcí poskytovaných Portálem, jeho smluvními partnery či jinými třetími stranami.

1.2  Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi Portálem a Spotřebitelem.


2.  Definice a interpretace

2.1  Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou níže uvedené termíny definovány takto:

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva uzavřená mezi Spotřebitelem na jedné straně a Poskytovatelem na straně druhé.

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit. Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.  

Poskytovatel je smluvní partner Portálu, který svým jménem a na svůj účet poskytuje služby nebo zboží, které jsou předmětem Slevového kuponu a zároveň přijímá Slevové kupony na nákup tohoto zboží nebo služeb, a to v plné hodnotě Slevového kuponu.

Spotřebitel je fyzická osoba, která si prostřednictvím portálu SLEVOLANDIE.cz objednala Slevový kupon, uzavřela Spotřebitelskou smlouvu, a je oprávněna uplatnit  Slevový kupon u Poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy (včetně objednávání Slevového kuponu) a Spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uzavření smlouvy nastává poté, co je objednávka Spotřebitele, jež je návrhem smlouvy, akceptována závazným souhlasem Portálu s tímto jeho návrhem (tj. potvrzením objednávky) zaslaným e-mailem ze strany Portálu Spotřebiteli na e‑mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem ve vztahu k jeho účtu v systému portálu SLEVOLANDIE.cz nebo při zadávání objednávky prostřednictvím portálu SLEVOLANDIE.cz. Souhlas Spotřebitele s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami je udělen buď při registraci jeho účtu v systému portálu SLEVOLANDIE.cz nebo při odeslání objednávky jednotlivého Slevového kuponu v souladu s článkem 3.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Slevový kupon je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby u Poskytovatelů, který dává Spotřebiteli oprávnění získat zboží či využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a za dalších podmínek uvedených na Slevovém kuponu.

2.2 Členění těchto Všeobecných obchodních podmínek a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich jednotlivých ustanovení.


3.  Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky

3.1 Odesláním objednávky Slevového kuponu Spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Spotřebitelem a Portálem. Objednávku lze odeslat pouze prostřednictvím portálu SLEVOLANDIE.cz.

3.2 Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

3.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na portálu SLEVOLANDIE.cz. Portál si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro Spotřebitele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na portálu SLEVOLANDIE.cz v den odeslání objednávky Slevového kuponu Spotřebitelem. 


4.  Uzavření smlouvy a její obsah

4.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Portálem a Spotřebitelem je závazek Portálu zajistit zaslání Slevového kuponu popsaného ve smlouvě a závazek Spotřebitele zaplatit za tento Slevový kupon sjednanou cenu na účet Portálu za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

4.2 Za doručení Slevového kuponu Spotřebiteli se považuje doručení: e-mailu obsahující kód Slevového kuponu a pokyny k uplatnění na e-mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem při registraci jeho účtu na portálu SLEVOLANDIE.cz či při odeslání objednávky;

4.3 Doba platnosti a další podmínky užití Slevového kuponu jsou uvedeny na samotném Slevovém kuponu (v elektronické i tištěné verzi) a v popisu Slevy.

4.4 Portál neručí za kvalitu ani rozsah zboží či služeb nabízených Poskytovatelem po předložení Slevového kuponu. Za poskytnutí zboží či služeb odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel v souladu se Spotřebitelskou smlouvou, která bude uzavřena na základě uplatnění Slevového kuponu Spotřebitelem či jím určenou osobou u Poskytovatele.

4.5 Portál rovněž nenese žádnou odpovědnost za služby nebo zboží, které budou poskytnuty Poskytovatelem oproti Slevovému kuponu, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Spotřebitel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby poskytnuté oproti Slevovému kuponu mohou být případně nebezpečné (např. let balónem, skok padákem, apod.). Spotřebitel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb poskytnutých oproti Slevovému kuponu Poskytovatelem.


5.  Podmínky využití Slevového kuponu

5.1 Využití Slevového kuponu je možné pouze v souladu s podmínkami uvedenými na Slevovém kuponu a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

5.2 Slevový kupon může být využit pouze jednou. Portál ani Poskytovatel nejsou odpovědni za ztracené, ukradené či zničené Slevové kupony, popř. Zneužitý kód Slevového kuponu. Spotřebitel je povinen chránit Slevový kupon před ztrátou, krádeží, poškozením či zničením, jakož i chránit Slevový kupon a jeho kód před zneužitím třetími osobami (zejména zachováním kódu Slevového kuponu v tajnosti).

5.3 Je na výlučném rozhodnutí Poskytovatele, zda může být Slevový kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo poukazy, které Poskytovatel obvykle svým zákazníkům poskytuje nebo je akceptuje.

5.4 Slevový kupon je nutné využít jednorázově. V rámci jednoho čerpání plnění na základě Slevového kuponu u Poskytovatele lze uplatnit pouze jeden Slevový kupon. Poskytovatel může případně umožnit postupné využití hodnoty Slevového kuponu po částech nebo uplatnění více Slevových kuponů najednou dle svého výlučného rozhodnutí.

5.5 Slevový kupon uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu s platnými právními předpisy se stává neplatný.

5.6 Slevový kupon je nutno uplatnit u Poskytovatele v době jeho platnosti. Platnost Slevového kuponu (tj. nejzazší termín pro jeho uplatnění u Poskytovatele) je na něm vyznačena datem. Není-li ve Slevovém kuponu doba platnosti uvedena, musí být Slevový kupon uplatněn u Poskytovatele nejpozději do 60-ti dnů od Aktivace Slevy. 

5.7 Platnost slevového kuponu určuje, kdy je možné konkrétní nabídku využít. Po vypršení platnosti poukazu se poukaz stává neplatným - není možné na něj čerpat služby. Pozor - po vypršení platnosti poukazu již nemůžeme garantovat případné reklamace na dodání zboží či reklamace jiného charakteru.

Provozovatel neodpovídá za chybně zadané identifikační údaje zákazníka (např. email, adresa apod.) na které je po úhradě zaslán poukaz nebo zboží. Zákazník přebírá plnou odpovědnost za vložené identifikační údaje.

Pozor - reklamaci je třeba řešit v rámci platnosti poukazu. Po ukončení platnosti poukazu nárok na reklamaci zaniká.

5.8 Storno slevového kuponu ve lhůtě do 14 dnů od dokončení objednávky. Zákazník může svůj poukaz stornovat kdykoliv ve lhůtě 14 dnů od dokončení objednávky. Storno musí být zasláno z emailu na který byla objednávka vytvořena. Pokud byla objednávka uhrazena budou peněžní prostředky automaticky vráceny na účet  ze kterého byla platba odeslána. Podmínkou vrácení peněz je nečerpání služeb daných poukazem (platba je vrácena po potvrzení o nevyčerpání služeb poskytovatelem služeb) či vrácení již zaslaného (nepoškozeného) zboží dodavateli. Platba bude uskutečněna po vrácení tohoto zboží.

5.9 Storno slevového kuponu pokud uplynula lhůta 14 dnů od dokončení objednávky. V takovém případě je postup individuální. Byla-li akce již fakturačně uzavřena je nutné o případné vrácení platby zažádat přímo klienta, který akci vypsal. (Tuto informaci poskytne SLEVOLANDIE.cz.) Je však pouze na rozhodnutí klienta, zda objednávku stornuje a platba bude vrácena nebo nikoliv. Na tuto vratku není automatický nárok. Pokud akce nebyla fakturačně uzavřena vrací platbu SLEVOLANDIE.cz. V tomto případě je však účtován storno poplatek.


6.  Cena a platební podmínky

6.1 Cena zboží či služeb nabízených Poskytovatelem v rámci Slevy je vždy uvedena na portále SLEVOLANDIE.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce Spotřebitele učiněné prostřednictvím portálu SLEVOLANDIE.cz. Cena může být Spotřebitelem uhrazena:

a.) bezhotovostním převodem na bankovní účet Portálu č. 2400854127/2010, který je veden u Fio Bank (popř. jiný bankovní účet Portálu uvedený v objednávkové aplikaci na portále SLEVOLANDIE.cz).

b.) online platbou kreditní či debetní kartou, popř. účet poskytovatele PayPal přes aplikaci v objednávkovém procesu www.SLEVOLANDIE.cz. 

6.2  V případě platby ceny bankovním převodem je Spotřebitel povinen uhradit celkovou cenu ihned po Aktivaci slevy tak, aby byly finanční prostředky v plné výši připsány na bankovní účet Portálu nejpozději do 2 dnů od Aktivace slevy, popř. pokud k Aktivaci slevy došlo již před odesláním objednávky Spotřebitele, potom nejpozději do 2 dnů od odeslání objednávky Spotřebitele. Na Aktivaci slevy bude Spotřebitel upozorněn e-mailem. O připsání plné částky na bankovní účet Portálu bude Spotřebitel informován e-mailem.

6.3  V případě počtem kusů limitované akční nabídky je jediným rozhodujícím elementem, při pořadí vyřizování objednávek klientů: pořadí připsání plateb na účet SLEVOLANDIE.cz, z důvodu maximálně spravedlivého jednání vůči klientům.


7.  Ukončení smluvního vztahu

7.1  Smlouvu lze ukončit dohodou Portálu a Spotřebitele nebo odstoupením od smlouvy učiněném Portálem nebo Spotřebitelem v souladu s ustanoveními článků 7.2 až 7.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7.2  Portál je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a.)  v případě zrušení poskytování služby či dodávky zboží uvedeného ve Slevovém kuponu ze strany Poskytovatele;

b.)  v případě prodlení Spotřebitele s úhradou ceny dle článku 6.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek;

c.)  v případě marného uplynutí platnosti Slevového kuponu, která je na něm jasně vyznačena, v takovém případě nevzniká Spotřebiteli nárok na vrácení ceny; nebo

d.)  v případě hrubého porušení podmínek pro uplatnění Slevového kuponu ze strany Spotřebitele, v takovém případě nevzniká Spotřebiteli nárok na vrácení ceny.

7.3  Spotřebitel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností Portálu plynoucích z uzavřené smlouvy.

7.4  Spotřebitel je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku dále oprávněn odstoupit od smlouvy (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Slevového kuponu. Spotřebitel však v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od smlouvy:

a.)  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;

b.)  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

c.)  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal;

d.)  na dodávku novin, periodik a časopisů;

e.)  spočívajících ve hře nebo loterii.

7.5  Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.

7.6  Pokud nedojde k Aktivaci slevy, všechny závazky Portálu a Spotřebitele plynoucí z uzavřené smlouvy zanikají ke dni ukončení platnosti Slevy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Portálu uvedené v článku 6. těchto Všeobecných obchodních podmínek. 


8.  Reklamace

8.1  Portál je povinen doručit Spotřebiteli objednaný Slevový kupon v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, který slouží zároveň jako nákupní doklad. Na písemné požádání vystaví slevový portál zákazníkovi daňový doklad - fakturu, se všemi náležitostmi nákupního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky. 

8.2  Odpovědnost za vady Slevového kuponu musí Spotřebitel uplatnit písemně u Portálu bez zbytečného odkladu prostřednictvím řádně vyplněného Reklamačního listu, ke stažení na www.SLEVOLANDIE.cz, a to buď prostřednictvím poštovních nebo zásilkových služeb. Portál je povine oznámit Spotřebiteli své stanovisko k uplatněné odpovědnosti za vady nejpozději do 30 dnů od doručení písemného uplatnění.

8.3  Odpovědnost za vady zboží dodaného či služeb poskytnutých Spotřebiteli Poskytovatelem na základě využití Slevového kuponu musí Spotřebitel uplatnit písemně u Poskytovatele bez zbytečného odkladu.

8.4  Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli Portálu či Poskytovatele, v jejichž důsledku Spotřebitel nebo další osoby jím určené, plně nevyčerpá zaplacené zboží či služby, nevzniká Spotřebiteli nárok na slevu z ceny zboží nebo služeb, pokud není dohodnuto nebo kogentními právními předpisy stanoveno jinak. 

8.5 Odstoupení od kupní smlouvy zboží - Kupující má v souladu s ustanovením § 1829odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží písemně bez zbytečného odkladu prostřednictvím řádně vyplněného dokumentu o Odstoupení od smlouvy, ke stažení na www.SLEVOLANDIE.cz, a to na adresu sídla prodávajícího: DATAFIN LTD – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Nákupní 389/3, POBox č. 10, 100 04 Praha, a to buď prostřednictvím poštovních nebo zásilkových služeb.

8.6 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši  0,5% (slovy: pět desetin procenta) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující (viz.ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku).

8.7 Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


9. Přeprava a dodání zboží

9.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.2 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení zboží či obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

9.3 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno u produktu jinak.


10.  Ochrana osobních údajů a podmínky užívání portálu  SLEVOLANDIE.cz

10.1  Osobní údaje Spotřebitele, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy a Spotřebitelské smlouvy. Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail) rovněž pro potřeby plnění smlouvy, Spotřebitelské smlouvy a dále pro účely vnitřní analýzy Portálu.

10.2  Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Spotřebitel má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje Spotřebitele jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). Veškeré údaje získané od Spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného Poskytovatele, jehož Slevu Spotřebitel poptal objednávkou Slevového kuponu.

10.3  Přístup a používání veřejně přístupných částí portálu SLEVOLANDIE.cz je bezplatné. Spotřebitel je odpovědný za udržení svého přístupového jména a hesla na účet na portálu SLEVOLANDIE.cz v tajnosti (pokud má účet zřízen).

10.4  Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k portálu SLEVOLANDIE.cz. Portál nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Spotřebitele během využívání služeb portálu SLEVOLANDIE.cz. Spotřebitel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k portálu SLEVOLANDIE.cz omezen nebo přerušen.

10.5  Portál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu portálu SLEVOLANDIE.cz. Obsah portálu SLEVOLANDIE.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Portálu.

10.6  Portál má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah portálu SLEVOLANDIE.cz, včetně diskusních fór a chatovacích místností, k zajištění chodu portálu. Portál neodpovídá za obsah, který Spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na portálu SLEVOLANDIE.cz. Portál si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.

10.7  Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na portálu SLEVOLANDIE.cz (v diskusních fórech, skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na portálu SLEVOLANDIE.cz Spotřebitel poskytuje Portálu právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

10.8   Spotřebitel bere na vědomí, že mu provozovatel může zasílat informační e-maily. Provozovatel bude zasílat informace spojené s účtem spotřebitele, o nákupech a novinkách internetových stránek. Odhlásit zasílání novinek si může každý spotřebitel ve svém účtu na  SLEVOLANDIE.cz


11.  Závěrečná ustanovení

11.1  Veškeré smluvní vztahy mezi Portálem a Spotřebitelem se řídí právními předpisy České republiky.

11.2  Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

11.3  Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Portál a Spotřebitel se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.

11.4  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.9.2015

SLEVOLANDIE © 2015 | All rights reserved!